Pirkimo-pardavimo taisyklės

El. parduotuvės valdytoja Monika Jahani (individualios veiklos Nr. 1102197, elektroninio pašto adresas: verslas@jahanimonika.lt), informuoja:

Bendrosios sąlygos

1. Šios prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės”) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ar paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių ar paslaugų pirkimu – pardavimu jahanimonika.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

4. Pirkėjui elektroninėje parduotuvėje, susipažinus su pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsigijus bilietą į mokymus, t.y. įvykdžius visus užsakymo žingsnius ir atlikus apmokėjimą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

Asmens duomenų apsauga

1. Užsisakant prekes ar paslaugas elektroninėje parduotuvėje jahanimonika.lt, Pirkėjas privalo pateikti visus užsakymo formoje prašomus duomenis.

2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini užsakymui įvykdyti.

4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

5. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia jahanimonika.lt teisę siųsti jam informacinius pranešimus bei komercinius pasiūlymus.

6. Pirkėjas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Pardavėją el. paštu verslas@jahanimonika.lt arba atsisakydamas naujienlaiškio jame pateikta forma.

7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ar paslaugas Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3. Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją, reikalingą užsakymo atlikimui. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje jahanimonika.lt sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės jahanimonika.lt teikiamomis paslaugomis.

2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ar paslaugas užsakymo formoje nurodytu pristatymo būdu.

5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės ar paslaugos, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

8. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi jahanimonika.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

Autorių teisės

1. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Elektroninėje parduotuvėje įsigytų elektroninių knygų, mokymų ar seminarų platinimas, prisijungimo duomenų atskleidimas, mokymų ar seminarų medžiagos platinimas, struktūros atkartojimas, skelbimas viešai ar kitoks kopijavimas yra draudžiamas ir tokie veiksmai laikomi intelektinės nuosavybės vagyste. Taip pat viso interneto svetainės www.jahanimonika.lt turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui.

2. Interneto svetainės ar elektroninių leidinių, mokymų ar seminarų turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Interneto svetainėje esantys straipsniai, prekių ženklai bei logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

Prekių ar paslaugų kainos ir apmokėjimo tvarka

1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant mokesčius.

2. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už prekę ar paslaugą jos užsakymo metu. Paslaugų atlikimas pradedamas tik gavus apmokėjimą.

3. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, iškart po mokėjimo atlikimo Pirkėjas nurodytu elektroniniu paštu gauna prekės ar paslaugos užsakymo patvirtinimą ir pradedamas užsakymo vykdymas.

4. Pirkėjas atsiskaito už prekes debetine ar kreditine banko kortele užsakymo pateikimo metu.

Prekių ar paslaugų pristatymas

1. Pirkėjas, užsakydamas prekes ar paslaugas, įsipareigoja nurodyti teisingus užsakymo formoje prašomus kontaktinius duomenis.

2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ar paslaugas konkrečios prekės ar paslaugos aprašyme nurodytu pristatymo terminu ir būdu.

Pinigų grąžinimas

1. Pinigų grąžinimas už įsigytas, tačiau nepatikusias arba lūkesčių nepatenkinusias Paslaugas, nevykdomas, remiantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 1 ir 13 punktais. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį. Tai reiškia, kad pateikus užsakymo metu užsakytas Paslaugas nurodytu el. paštu, įvykdžius užsakytus mokymus ar konsultaciją, yra laikoma, kad Paslauga pilnai suteikta ir pinigų grąžinimas nėra galimas.

2. Pardavėjui atšaukus paslaugų teikimą ir/ar iš esmės pakeitus jų teikimo sąlygas Pardavėjas įsipareigoja atlikti pinigų grąžinimą į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo įvykdytas mokėjimas, per 10 darbo dienų. Išimtis – force majeure situacija.

3. Jeigu įsigyti mokymai yra atšaukiami dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjui yra grąžinami už mokymus sumokėti pinigai arba pasiūlomas pinigų perkėlimas kitiems Pardavėjo organizuojamiems mokymams, arba rezervazijos perkėlimas kitai tų pačių mokymų datai.

Atsakomybė

1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už paslaugų užsakymo ar registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

3. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Rinkodara ir informacija

1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje jahanimonika.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento

3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytais kontaktais.

5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į šlamšto (SPAM) katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių „Asmens duomenų apsauga” 4 punkte nurodytomis sąlygomis.

Baigiamosios nuostatos

1. Šios prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.