Privatumo politika

Monika Jahani Consultancy, Individualios veiklos pažymėjimo numeris – 1102197, verslas@jahanimonika.lt, +370 663 353 10, Vilnius, Lietuva (toliau – Valdytojas) yra Internetinės svetainės jahanimonika.lt duomenų valdytojas.

Valdytojui yra svarbus kiekvienas Internetinės svetainės Naudotojo pasitikėjimas Valdytoju, Valdytojo valdoma Internetinė svetainė bei joje parduodamomis prekėmis ir/ar per ją teikiamomis paslaugomis. Šis pasitikėjimas, be kita ko, neatsiejamas ir nuo tinkamo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos. Todėl šiame Internetinės svetainės skiltyje rasite Valdytojo Privatumo taisyklių (toliau – Privatumo taisyklės) nuostatas, reglamentuojančias Naudotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Valdytojo veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises bei Valdytojo pareigas.

Naudotojas, turėdamas bet kokių klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis el. paštu: verslas@jahanimonika.lt

I

Valdytojas Naudotojų asmens duomenis gauna:

1.1. Naudojui teikiant užsakymą, registruojantis į paslaugas, užpildydamas kontaktų formą.

1.2. Naudotojui susikūrus Internetinėje svetainėje paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje; 

1.3. Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Valdytoju metu;

1.4. Užsiprenumeruodamas Valdytojo naujienlaiškį ir užpildant naujienlaiško užsakymo formą;

1.5. Valdytojas renka tik tokios apimties duomenis, kurie yra reikalingi konkretaus Naudotojo užsakymo ir/ar prašymo vykdymui;

1.6. Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją Valdytojas gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Valdytojas iš Facebook, Inc. gauna tokius Naudotojo Asmens duomenis kaip Naudotojo atvaizdą ir www.facebook.com socialinio tinklo paskyros (profilio) vardą, tuo tarpu iš Google, Inc. Valdytojas gauna tik Naudotojo atvaizdo duomenis. Valdytojas visais atvejais prieš gaudamas Naudotojo asmens duomenis iš trečiųjų asmenų privalo iš anksto gauti Naudotojo sutikimą dėl tokio asmens duomenų gavimo, nurodydamas, kokius konkrečius asmens duomenis Valdytojas gali rinkti apie Naudotoją.

II

Valdytojas Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais, jeigu pagal Valdytojo Naudotojo naudai atliekamų veiksmų pobūdį yra reikalinga tokį tikslą pasiekti:


2.1. Elektroninės prekybos Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;

2.2. Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;

2.3. Paslaugų teikimo tikslu;

2.4. Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;

2.5. Užklausų atsakymo tikslu.

III

Valdytojas įsipareigoja:

3.1. užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679 (žr. Reglamento (ES) 2016/679 24 straipsnį), kitų asmens duomenų apsaugą ir (ar) tvarkymą reglamentuojančių Europos Sąjungos ar jos valstybės narės teisės aktų ir šių Sąlygų.

3.2. turi teisę ir pareigą priimti sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių;

3.3. yra atsakingas, įskaitant, bet neapsiribojant, už tai, kad asmens duomenų tvarkymas;

3.4. nerinkti, neapdoroti ar neatlikti bet kokių kitų duomenų rinkimo ir/ar tvarkymo veiksmų, kuriems nėra gautas aiškus Naudotojo sutikimas ir kurie nėra būtini Valdytoją ir Naudotoją siejančių santykių vykdymui.

IV

Vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsniu, Valdytojas stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio saugumas, atsižvelgiant į techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms.

4.1. Valdytojas pažymi, kad nors Valdytojas stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

4.2. Pagal Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnį Naudotojas, nepriklausomai nuo Valdytojo, taip pat įvertina duomenų tvarkymo riziką, susijusią su Naudotojo duomenų tvarkymo veikla, galinčią kilti fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, ir įgyvendina priemones šiai rizikai sumažinti.

V

Valdytojas naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse ir ne tik, tokių kaip naujienlaiškių, tiesioginės rinkodaros ir serverių nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.

5.1. Valdytojas informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Valdytojas perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su konkrečių paslaugų Naudotojui teikimu.

5.2. Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.

5.3. Valdytojas ir trečiasis asmuo, kuriam Valdytojas perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos. 

5.4. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Valdytojo Internetinės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Valdytoją. 

5.5. Valdytojas siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Valdytojo Internetinės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Valdytojas neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Valdytojo Bendrovės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.  

5.6. Tuo atveju, jeigu Valdytojas yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, Valdytojas privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

VI

Valdytojas užtikrina, laikosi ir gerbia Valdytojo Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:

6.1.1. teisę būti informuotam renkant asmens duomenis iš duomenų subjekto;

6.1.2. teisę būti informuotam, kai asmens duomenys yra gauti ne iš duomenų subjekto;

6.1.3. teisę susipažinti su duomenimis;

6.1.4. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

6.1.5. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisę būti pamirštam“);

6.6. teisę apriboti duomenų tvarkymą;

6.1.7. prievolę pranešti apie asmens duomenų ištaisymą ar ištrynimą arba duomenų tvarkymo apribojimą;

6.1.8. teisę į duomenų perkeliamumą;

6.1.9. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

6.1.10. teisę, kad nebūtų taikomi sprendimai, pagrįsti vien automatiniu tvarkymu, įskaitant profiliavimą;

6.2. Valdytojas informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Valdytojas per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. 

6.3. Valdytojas atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva. 

6.4. Jeigu Naudotojas pageidauja, kad Valdytojas įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su Valdytoju.

VII

7.1. Valdytojas, turėdamas aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu.

7.2. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Valdytojui duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis, įskaitant ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.3. Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali: 

7.3.1. rašyti elektroninį laišką adresu verslas@jahanimonika.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų.

7.3.2. atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje. 

7.4. Elektroninių laiškų siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais.